تحقیقات جدید نشان می دهد وزنه بردارانی که پس ازفعالیت شیرمی خورند نسبت به افرادی که نوشیدنی های حاوی سبوس مصرف می کنند، عضلاتشان دوبرابرحجیم ترمی شود.

به گزارش سلامت نیوزبه نقل از پزشکان دانشگاه مک مسترهمیلتون درانتاریوی کانادا، مصرف پروتئین پس ازوزنه برداری به ساخت حجم عضله  کمک می کند ،اما برخی ازانواع این پروتئین ها ازبقیه موثرترند.
پروتئین هایی که سریع هضم می شوند و شامل شیرچرخ کرده و سبوس هستند اسید امینه زیاد و موقتی راوارد جریان خون می کند.
پروتئین هایی که دیرهضم می شوند مانند ماده پروتئین شیرکه درشیریافت می شود به آرامی و به مدت طولانی میزان زیادی اسید امینه وارد خون می کند.این نوع پروتئین عضله سازی را سرعت نمی بخشد اما مانع ازکارافتادگی عضلات می شود.به نظرمحققان ترکیبی از پروتئین سریع ودیرهضم مانند ماده پروتئین شیرو شیرچرخ کرده که هردو درشیرگاو یافت می شوند، موثرترین ماده برای ساخت عضله است.
همچنین محققان دریافتند که خوردن شیربرای ورزشکاران پس ازورزشهای نفس گیر مانند دوچرخه سواری نیزمفید است.

منبع:سلامت نیوز