اگر شما هم جزو گروهی هستید كه تحرك زیادی ندارند و شغل شان به‌گونه‌ای است كه باید در جای ثابتی بنشینند به این مطلب دقت کنید.
مهم است كه در طی یك روز كاری چندین استراحت كوتاه داشته باشید و از نشستن برای مدت بیش از یك ساعت اجتناب كنید. در طی یك روز كاری باید یك دوره نرمش كوتاه (2و 1 دقیقه)‌ هر یك ساعت و یك دوره نرمش طولانی (5 و3 دقیقه)‌ هر 3 و2 ساعت داشته باشید. نرمش‌های زیر می‌توانند باعث كاهش خستگی شما شوند و هریك از آنها را می‌توانید در نرمش كوتاه یا نرمش طولانی خود استفاده كنید.


حركت اول: در مقابل چهارچوب در یا در یك گوشه اتاق بایستید و هر ‌دو دست خود را روی دیوار و بالاتر از سر خود قرار دهید. به آرامی به جلو خم شوید تا در قدام شانه‌هایتان احساس كشیدگی كنید. 30 15 ثانیه در همین وضعیت بمانید. این حركت را می‌توانید 3 مرتبه تكرار كنید.


حركت دوم: در حالی كه روی صندلی نشسته‌اید، دست‌های خود را در پشت سر خود قلاب كنید. سپس آرام به عقب خم شوید و به سقف نگاه كنید. این حركت را 10 مرتبه تكرار كنید. انجام این حركت چندین‌‌نوبت در روز توصیه می‌شود.حركت سوم: طوری بایستید كه پشت شما رو به دیوار باشد و دست‌های شما به دیوار بچسبند. تا جایی كه می‌توانید به آ‌رامی بازوهای خود را به سمت بالا حركت دهید، طوری كه آرنج و مچ شما از دیوار جدا نشوند. این حركت را 10 مرتبه تكرار كنید.