تمرین گردن و کول :

تمرین عضلات سرشانه :

تقویت ماهیچه های قفسه سینه ، شانه ها و ماهیچه ها ماهیچه سه سر عضلات است

Chest Exercises - Explosive Push 
UpChest Exercises - Hindu Push Up

این ورزش های پیشرفته که شامل گروه های عضلانی چند در همان زمان : شانه و عضلات بازو ، عضلات قفسه سینه و عضلات ساق پا می باشد.

عضلات درگیر : شانه ها ، عضله دوسر

تمرین عضلات پشت بازو :

تمرین عضلات ساعد :

تمرین عضلات سینه :