مقررات و قوانین بسكتبال

1- تعریف: 

بازی بسكتبال توسط دو تیم انجام می پذیرد كه هر تیم شامل 5 بازیكن می باشد، هدف آنها عبور دادن توپ از حلقه و ممانعت از گل زدن تیم مقابل است. اندازه زمین بسكتبال باید (28*15) یا (26*14) یا (24*12) باشد و ارتفاع زمین بازی تا سقف سالن باید هفت متر باشد.

تمامی خطوط زمین باید 5 سانتیمتر عرض داشته باشد: شعاع دایره ها باید 08/1 متر باشد. اندازه تخته باید 180 * 05/1 متر باشد كه با فاصله 09/2متر از سطح زمین نصب می گردد.

یك بازی بسكتبال با یك سر داور و یك داور، منشی، وقت نگهدار مسؤول 24 ثانیه، مسؤول تابلو و یك ناظر فنی مسابقات برگزار می شود. بازی بسكتبال با 5 بازیكن شروع می شود و با دو نفر هم می توانند ادامه دهند كمتر از دو نفر بازی انجام نمی شود. بازی در چهار پریوت ده دقیقه ای انجام می شود. بین ده دقیقه اول و دوم یك وقت دو دقیقه استراحت و بین ده دقیقه دوم و سوم كه نیمه اول هم نامیده می شود یك وقت ده تا پانزده دقیقه استراحت و بین ده دقیقه سوم و چهارم یك وقت دو دقیقه ای استراحت انجام می شود. تایم استراحت هر ده دقیقه، یك تایم استراحت یك دقیقه ای و ده دقیقه آخر تیمها می توانند از دو تایم استراحت یك دقیقه ای  استفاده نمایند.
2- تخلف ها :

سه ثانیه : زمانی كه تیمی توپ را در اختیار دارد نباید هیچ یك از بازیكنان آن تیم بیش از سه ثانیه در منطقه ذوزنقه تیم مقابل توقف نمایند. تمامی خطوط منطقه ذوزنقه جزء منطقه محدوده محسوب می شوند .

هشت ثانیه : زمانی كه بازیكنی مالكیت توپ را در زمین دفاعی خود در اختیار       می گیرد بایستی در عرض هشت ثانیه توپ را از زمین خارج كرده و به زمین حمله ببرد.

24 ثانیه : اگر تیمی مالك توپ شده باشد. باید در عرض 24 ثانیه توپ را وارد حلقه حریف بكند یا به طرف حلقه تیم مقابل شوت بزند در زدن شوت توپ باید حتماً به حلقه بخورد تا 24 ثانیه صفر شود اگر توپ به تخته بخورد 24 ثانیه ادامه می یابد و اگر توپ توسط تیم مقابل اوت شود باز هم 24 ثانیه ادامه می یابد. 24 ثانیه موقعی صفر می شود كه 1- خطا صورت بگیرد 2- بازیكن تیم مقابل با پا توپ را به اوت بیاندازد. اگر دستگاه 24 ثانیه بوق بزند و توپ از دست بازیكن رها شده و در هوا باشد، اگر گل شود گل قبول می باشد. اگر در هوا با دست بازیكنی لمس شود  و گل شود گل مردود می باشد .

رانینگ (Running): موقعی كه بازیكن توپ را در دست گرفته و یك یا دو گام به اطراف برود، رانینگ نام دارد.

دبل (Double) :دریبل كردن از زمانی شروع می شود كه بازیكن كنترل توپ را دراختیار گرفته و با انداختن و زدن آن در تماس با زمین دوباره آن را قبل از اینكه به بازیكن دیگری برخورد كند لمس نماید. زمانی دریبل خاتمه می پذیرد كه با دست آن را گرفته و یا اجازه دهد توپ در دست یا دستها استراحت نماید. زمانیكه توپ با دست دریبل كننده در تماس نیست ، تعداد گامهای برداشته محدود نخواهد بود.
بازیكن مجاز نیست پس از خاتمه دریبل ، برای بار دوم اقدام به دریبل نماید. درصورتیكه این عمل را انجام دهد مرتكب تخلف ’’دبل‘‘ شده است.


پای پیوت (pivot) : اگر بازیكنی توپ را در دست داشته و یك پا را ثابت و پای دیگر را به هر طرف كه بخواهد به حركت در آورد پای ثابت را پای پیوت می گویند. اگر بازیكنی با توپ با دو پا همزمان به زمین بیاید هر دو پای او پای پیوت می باشد. اگر یك پای خود را بلند كند پای دیگر به عنوان پای پیوت خواهد بود.


3- خطاها :

خطای شخصی : 1- بلاك كردن 2- شارژ كردن 3- دفاع از پشت سر 4- تماس با دست  5 - نگهداشتن  6- استفاده غیرقانونی از دستها  7- هل دادن  8- اسكرین غیر قانونی خطای شخصی در تمامی حالات جهت بازیكن خاطی اعلام می شود.

خطای طرفین : خطایی است كه دو بازیكن مخالف روی همدیگر در یك زمان انجام   می دهند.

خطای غیر ورزشی : خطای شخصی است كه به طور عمد روی بازیكن با توپ و یا بدون توپ صورت می گیرد و جریمه آن دو پرتاب آزاد و مالكیت توپ از وسط زمین می باشد.
 

دیسكالیفه (اخراج) : هرگونه خطایی خارج از روحیه ورزشكاری را با دیسكالیفه (اخراج از زمین بازی) جریمه و دو پرتاب آزاد و مالكیت توپ از وسط زمین به حریف داده     می شود.

خطای فنی : خطایی است كه بدون برخورد بازیكن بوجود می آید. جریمه آن یك پرتاب آزاد با مالكیت توپ از وسط زمین می باشد. خطای فنی برای بازیكن ذخیره دو پرتاب آزاد با مالكیت توپ و خطای فنی برای مربی و همراه تیم دو پرتاب آزاد و مالكیت توپ است.

  خطای تیمی : در هر ده دقیقه، تیمی كه خطاهای انجام شده آن بیش از 4 خطا باشد، خطای تیمی محسوب می شود و جریمه آن دو پرتاب آزاد توسط بازیكنی كه خطا روی آن اتفاق افتاده است انجام می شود.


پنج خطا :در بازی هایی كه در چهار وقت ده دقیقه ای برگزار می گردد ، بازیكن پس از انجام 5 خطا باید زمین را ترك كند و تا 30 ثانیه بعد ، یك بازیكن دیگر جایگزین وی گردد. این قانون را قانون پنج خطا می گویند.

خطای تماس با توپ بالای سطح حلقه :بازیكن مدافع و مهاجم ، توپی را كه برای شوت رها شده و در حال پیمودن قوس نزولی است و كاملا بالای استوانه حلقه قرار دارد نباید لمس كنند یا بزنند ، همچنین زمانیكه توپ به تخته برخورد می كند و در بالای سطح حلقه است ، مجاز به لمس توپ نیستند. در غیر اینصورت ، مرتكب تخلف شده اند كه سخت ترین جریمه آن پذیرش گل است.

نیمه (برگشت توپ به زمین دفاعی) :زمانیكه یك بازیكن در زمین حریف (زمین حمله) مالكیت توپ را دراختیار می گیرد ، نباید توپ را به زمین دفاعی (زمین خودی)

برگرداند. این امر یك تخلف است و توپ دراختیار تیم مقابل قرار خواهد گرفت.

4-زمان بازی :
زمان بازی از چهار دوره (پریود) ده دقیقه ای تشكیل می شود. زمان استراحت بین دوره اول و دوم 2 دقیقه است و زمان استراحت بین دوره سوم و چهارم 15 دقیقه است (نیمه بازی). زمان استراحت بین دوره سوم و چهارم 2 دقیقه است.


5-زمان استراحت (Time Out) :
زمان استراحت ، یك دقیقه است كه درصورت درخواست به تیم واگذار می شود. زمان استراحت مطابق مقررات زیر به تیم ها داده می شود :
برای بازی هایی كه در چهار دوره 10 دقیقه ای برگزار می شود ، برای نیمه اول دو زمان استراحت به هر تیم داده می شود و در نیمه دوم ، سه زمان استراحت برای هریك از تیم ها منظور می شود. برای هر وقت اضافی نیز یك زمان استراحت برای هر تیم مجاز است.

6-امتیاز مساوی و وقت اضافی :
درصورت مساوی بودن امتیاز در پایان نیمه دوم ، بازی با وقت اضافی 5 دقیقه ای ادامه می یابد. درصورت تساوی مجدد ، 5 دقیقه های اضافی بهمین ترتیب تكرار می شود. قبل از شروع هر 5 دقیقه وقت اضافی ، دو دقیقه برای استراحت منظور می شود. هر 5 دقیقه مثل شروع دو نیمه، با مالكیت تناوبی آغاز می گردد. در وقت اضافی ، تیم ها با همان حلقه نیمه دوم یا پریود چهارم ، بازی را دنبال خواهند كرد.


7-تعویض بازیكنان :
تعداد تعویض ها در بسكتبال محدودیت ندارد ، ولی انجام تعویض در شرایط زیر مجاز نیست :
1- بعد از گل شدن توپ (مگر اینكه تیمی كه گل خورده است درخواست تایم استراحت كند و یا اینكه خطایی اعلام شود.)
2- زمانیكه توپ در بازی به جریان بیفتد. همچنین در مرحله پرتاب پنالتی.
3- در بین پرتاب های پنالتی ، مگر اینكه بین پرتاب ها خطا انجام شود.

8-لباس بازیكنان :
بازیكنان هر تیم باید دارای پیراهن و شورت یك رنگ و یك شكل باشند. جلو و عقب پیراهن و شورت باید یك رنگ باشد. لباسها از اعداد چهار تا پانزده شماره گذاری     می شوند. شماره های جلوی پیراهن ده سانتیمتر و شماره های پشت پیراهن بیست سانتیمتر عرض دارند. رنگ شماره باید از رنگ پیراهن متمایز باشد. پیراهن های یك تیم باید یك رنگ و ساده باشد. پیراهن های یك تیم باید یك رنگ و ساده باشند. پیراهن های یك تیم باید یك رنگ و ساده باشند. پوشیدن پیراهن آستین دار مجاز نیست. پوشیدن تی شرت در زیر پیراهن مجاز نیست ، مگر اینكه با مجوز كتبی پزشك و همرنگ پیراهن باشد. پوشیدن زیرشورتی نیز درصورت همرنگ بودن با شورت بلامانع است. شماره ها باید برای منشی و داوران ، واضح و قابل رویت باشد. تبلیغات روی پیراهن موقعی مجاز است كه مانع دیدن شماره بازیكن نشود. در هیچ شرایطی نباید شماره از اندازه های اعلام شده كوچكتر باشد. تیم ها باید دو رنگ لباس (تیره و روشن) دراختیار داشته باشند. در هر مسابقه ، تیم اول (میزبان) باید لباس روشن بپوشد و تیم دوم (میهمان) لباس تیره رنگ داشته باشد. پایین پیراهن باید در داخل شورت قرار گیرد.
حداقل بیست دقیقه قبل از شروع مسابقه ، مربی موظف است اسامی كلیه بازیكنان ، كاپیتان ، پنج نفر بازیكن شروع كننده ، مربی و كمك مربی را به میز منشی ارائه نماید.

9-داوران :
مسابقه معمولا با همكاری شش نفر داوری می شود. این افراد عبارتند از : سرداور و كمك داور كه توسط داوران نشسته یعنی : منشی ، كمك منشی ، وقت نگهدار و مسئول بیست و چهار ثانیه همراهی می شوند. در بعضی موارد ممكن است ناظر فنی نیز وجود داشته باشد كه بین منشی و وقت نگهدار قرار می گیرد و زمانیكه بازی متوقف باشد ، می تواند سرداور و داور را كمك و راهنمایی كند. داوران باید لباس مخصوص داوری به تن داشته باشند كه شامل پیراهن طوسی ، شلوار بلند مشكی ، كفش مشكی بسكتبال و جوراب مشكی است.

10-وظایف سرداور :
سرداور باید تمامی تجهیزاتی كه مورد استفاده داوران قرار می گیرد ، از جمله ساعتها را بازرسی و تایید نماید. سرداور نباید اجازه دهد كه بازیكنان وسایل خطرناك همراه داشته باشند (وسایلی مانند انگشتر ، گردن بند ، گیره سر ، محافظ انگشت دست ، مچ و بازو و ...). سرداور در آغاز هر نیمه یا هر دوره بازی یا وقت های اضافی ، توپ را در دایره وسط زمین بین دو بازیكن مخالف به هوا می اندازد (جامپ بال). داور می تواند در موقعیت های خاصی بازی را قطع نماید اما تصمیم گیری درباره ادامه یا توقف بازی از اختیارات سرداور است. البته در این موارد ، سرداور مطابق مقررات عمل می نماید. سرداور هر وقت لازم بداند ، می تواند ورقه امتیاز را بررسی كند و بالاخره نظریات اعضای گروه داوری ، با تصویب او بعنوان نتیجه مسابقه اعلام می گردد. سرداور موظف است در مواردی كه در قانون پیش بینی نشده است ، تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

11-وظایف داور :
تشخیص و اعلام گل شدن توپ ، برعهده داور است. داور می تواند در موقعیت های خاص ، بازی را قطع كند. داوران ، بازی را بر طبق قوانین مربوطه اداره خواهند كرد و این اداره نمودن شامل به بازی گذاشتن توپ ، قطع كردن بازی و اعلام توپ مرده با به صدا درآوردن سوت در موقع لزوم است. از جمله وظایف داوران ، موارد زیر قابل ذكر است : به صدا درآوردن سوت برای متوقف ساختن هر نوع عمل بعد از اعلام توپ مرده ، تعیین جرایم خطاها ، اعلام تایم اوت برای استراحت ، اشاره كردن با سر برای داخل شدن بازیكن ذخیره به زمین بازی ، دادن توپ (نه پرتاب كردن) به بازیكن كه آن را از خارج زمین بهمان ترتیبی كه در این مقررات پیش بینی شده ، به داخل پرتاب كند ، شمردن آهسته ثانیه ها برای اجرای مقررات مربوط به پرتاب آزاد و به جریان انداختن توپ از بیرون بعد از خطای ده ثانیه.
مسئولیت اداره مسابقه از بیست دقیقه قبل از شروع تا خاتمه آن بعهده داوران است.

12-وظایف منشی و كمك منشی :
منشی باید اسامی و شماره كلیه بازیكنان ، افرادی كه بازی را شروع می كنند و ذخیره هایی كه بعدا وارد زمین خواهند شد ، در جدول ثبت كرده باشد. او باید همواره مجموع امتیازات را داشته باشد. گل های 2 یا 3 امتیازی و پرتاب های آزاد به ثمر رسیده را ثبت نماید و همچنین خطاهای شخصی یا فنی بازیكنان را پس از اعلام ثبت كند ، پنجمین خطای بازیكن (در بازی های شامل چهار دوره ده دقیقه ای) را سریعا اعلام نماید. منشی باید زمانهای استراحت و محدودیت آن را اطلاع دهد. در ضمن باید جمع خطاهای هر بازیكن و تیم را همواره حاضر داشته باشد تا در موقع لزوم آن را اعلام نماید. همچنین منشی ، مسئول اعلام محدودیت خطای تیمی نیز هست. در ضمن مسئولیت تعویض جهت مالكیت تناوبی نیز بعهده منشی می باشد.

13-وظایف وقت نگهدار :
وقت نگهدار ، مسئول نگهداری وقت بازی است. او باید سه دقیقه قبل از شروع نیمه ، داوران را آگاه سازد. در هنگام زمان استراحت ، وی مسئول راه اندازی ساعت است و باید 50 ثانیه پس از شروع زمان استراحت ، خاتمه آن را اعلام نماید. وقت نگهدار باید با صدای بوق خاتمه دوره ، نیمه یا وقت اضافی را اعلام كند.

14-وظایف مسئول بیست و چهار ثانیه :
به محض دریافت توپ توسط بازیكن در زمین ، دستگاه بیست و چهار ثانیه شروع بكار می كند. تا زمانیكه تیم مقابل ، كنترل را به دست گیرد ، دستگاه متوقف می شود و هیچ ثانیه ای را نباید نشان دهد و مجددا بكار بیافتد كه این از جمله وظایف مسئول بیست و چهار ثانیه است.

15-وظایف كاپیتان :
درصورت لزوم ، كاپیتان ، نماینده تیم در زمین خواهد بود. او اطلاعات موردنیاز را دراختیار داور قرار می دهد. كاپیتان با رفتار مودبانه و زمانیكه وقت مرده باشد ، از داور اطلاعات لازم را كسب می كند. درصورت عدم حضور مربی ، كاپیتان بعنوان مربی می تواند انجام وظیفه نماید.


قوانین جدید بسکتبال :

تصویب تغییرات و قوانین جدید بسکتبال

همزمان با برگزاری مراسم قرعه کشی رقابتهای بسکتبال بازیهای المپیک در پکن، تغییرات قوانین بسکتبال توسط هیئت مدیره فیبا به تصویب رسید.طی جلسات دو روز گذشته، هیئت مدیره فیبا تغییرات تاریخی قوانین بسکتبال که پیش از این توسط گروه کارشناسان کمیته فنی فیبا بطور کامل بررسی و پیشنهاد شده بود را مورد تصویب قرار داد. این تصمیمات از آن جهت حائز اهمیت است که به یکسان سازی قوانین بسکتبال در سراسر جهان کمک می کنند.

افزایش فاصله خط پرتاب 3 امتیازی (که از سال 1984 وضع شده بود) و همچنین تغییر شکل محوطه سه ثانیه از ذوزنقه به مستطیل (که در دهه 1950 شکل گرفته بود) از اهم تغییرات صورت گرفته هستند که بطور خلاصه درادامه ذکر می شوند:
قوانین رسمی بسکتبال در سال 2008

اصلاحات زیر از اول اکتبر 2008 یعنی پس از المپیک پکن لازم الاجراء خواهند بود:

 

ماده 3-4 -لباس ورزشی
تصمیمات مربوط به اینکه بازیکنان می توانند زیر لباس بازی خود تی شرت به تن کنند لغو می شوند.

 

ماده 3-2-25 -افتادن بازیکن روی زمین
افتادن و لیز خوردن بازیکن هنگامیکه توپ را در دست دارد قانونی است.


ماده 3-1-28 -انتقال توپ به زمین حمله
هنگام دریبل زدن، توپ وقتی از زمین عقب به زمین حمله می رود که توپ و هر دو پای بازیکن دریبل کننده، زمین حمله را لمس کنند.


ماده 2-1-30 -بازگشت توپ به زمین عقب
بازیکنی که از زمین حمله پریده و با گرفتن توپ در هوا مالکیت جدیدی برای تیم خود کسب می کند و سپس در زمین عقب تیم خود فرود می آید، مرتکب تخلف نمی شود.


ماده 31 -دخالت در حمله
در صورتیکه بازیکنی از داخل و زیر سبد توپ را لمس کند مرتکب دخالت در حمله می شود (که یک تخلف ساده نیست) و تمامی تبعات قانونی آن لازم الاجرا خواهد بود.


ماده 4-1-36 -خطای غیر ورزشی
در صورتیکه هیچ مدافعی بین مهاجم و سبد دفاعی نباشد و بازیکن مدافع به قصد توقف ضد حمله، از کنار و یا پشت با حریف برخورد ایجاد کند، این برخورد باید غیر ورزشی در نظر گرفته شود.


ماده 1-3-38 -خطای فنی
برای بازیکنی که آرنج خود را بیش از حد حرکت می دهد (بدون برخورد) می توان خطای فنی اعلام کرد.
قوانین رسمی بسکتبال در سال 2010
اصلاحات زیر بشرح ذیل لازم الاجرا خواهند بود:

- برای مسابقات سطح بالا/ رده 1 (مسابقات اصلی و رسمی فیبا یعنی: مسابقات المپیک، مسابقات قهرمانی جهان - مردان و زنان، مسابقات زیر 17 سال و زیر 19 سال قهرمانی جهان – مردان و زنان، مسابقات قهرمانی قاره ها و مناطق – مردان و زنان) پس از اول اکتبر 2010، یعنی بعد از مسابقات قهرمانی جهان در سال 2010.
- برای مسابقات سطح متوسط/رده 2 (سایر رقابتهای رسمی فیبا و مسابقات طراز اول فدراسیونهای ملی) پس از اول اکتبر 2012، یعنی بعد از مسابقات المپیک لندن

ماده 3-2-2 -خطوط پرتاب آزاد و منطقه 3 ثانیه
منطقه 3 ثانیه باید منطقه مستطیل شکلی باشد که روی زمین بازی مشخص می شود.
منطقه 3 ثانیه باید به شکل مستطیل مطابق آنچه در شکل زیر نمایش داده شده باشد (بجای شکل ذوزنقه ای فعلی).


ماده 4-2-2 -منطقه شوت 3 امتیازی
فاصله خط پرتاب 3 امتیازی باید 75/6 متر باشد (بجای 25/6 متر فعلی).

ماده 6-2-2 -پرتاب به داخل زمین از خطوط کناری
باید دو خط کوچک در بیرون زمین و روبروی میز منشی و منطقه نیمکت تیمها علامت زده شود بطوریکه لبه بیرونی آن از لبه داخلی خط انتهائی 325/8 متر فاصله داشته باشد، بعبارت دیگر این خطوط در تراز بالای قوسهای سه امتیازی قرار می گیرند.
در 2 دقیقه پایانی بازی و یا وقت اضافی و پس از درخواست زمان استراحت (تایم اوت) توسط تیمی که مالکیت توپ را در زمین عقب در اختیار داشته باشد، شروع مجدد بازی باید از روبروی میز منشی و محل "خط پرتاب به داخل زمین" انجام شود (بجای از محل ادامه خط نیمه زمین در قانون فعلی).

 

ماده 7-2-2- نیمدایره بدون شارژ
نیمدایره بدون شارژ باید در زیر سبد ترسیم شود. فاصله داخلی این نیمدایره از مرکز سبد (روی زمین) باید 25/1 متر باشد.
در صورتیکه بازیکن مهاجم با مدافعی که در نیمدایره بدون شارژ (خطای حمله) ایستاده است برخورد کند، خطای شارژ اعلام نخواهد شد.

ماده 29 -بیست و چهارثانیه

اگر لازم باشد شروع مجدد بازی از بیرون زمین و در زمین عقب انجام شود، در صورتیکه قوانین مربوطه شروع مجدد ثانیه شمار 24 ثانیه را از 24 ثانیه ایجاب کنند، این عمل باید انجام شود.
اگر لازم باشد شروع مجدد بازی از بیرون زمین و در زمین حمله انجام شود، در صورتیکه قوانین مربوطه شروع مجدد ثانیه شمار 24 ثانیه را از 24 ثانیه ایجاب کنند باید به روش زیر عمل شود:
- در صورتیکه در زمان توقف بازی، ثانیه شمار 24 ثانیه، 14 ثانیه و یا بیشتر را نمایش دهد، ثانیه شمار بدون تغییر باقی می ماند و به 24 ثانیه تغییر نخواهد کرد.
- در صورتیکه در زمان توقف بازی، ثانیه شمار 24 ثانیه، 13 ثانیه و یا کمتر را نمایش دهد، ثانیه شمار به 14 ثانیه تغییر خواهد کرد.