طناب کشی ورزشی است تیمی که بین دو گروه 8  نفره برگزار می‌گردد.

مسابقات این رشته مفرح ورزشی در داخل سالن، روی پیست و خارج از سالن روی چمن و ساحل  دریاها روی ماسه برگزار می‌شود در جشنواره‌ها و همایش‌های تفریحی نیز می‌توان این رشته ورزشی را بدون توجه به قانون و ضوابط مسابقات انجام داد.


·         لوازم و تجهیزات:

الف: طناب: طول طناب حداقل 33 متر و قطر طناب (‌محیط) 10 تا 12 سانتیمتر بوده و فاقد هرگونه گره است و دو سر طناب  نیز باید بسته باشد. جنس طناب از کنف خواهد بود.

·         علامت طناب: بمنظور انجام هر چه بهتر مسابقات و بالابردن سطح قضاوت داوران نوارها و علامت‌های روی طناب درج می‌گردند که اگر طناب کشیده یا جمع شود. داور بتواند آن را به راحتی ملاحظه نماید.

در موقع مسابقات پنج نوار یا علامت رنگی روی طناب درج میشود.

الف) یک نوار رنگی در مرکز طناب ( وسط) قرمز

ب) 2 نوار رنگی هر کدام به فاصله 4 متر از علامت مرکزی ( وسط طناب) – زرد

ج) 2 نوار رنگی هر کدام به فاصله 5 متری از علامت مرکزی طناب ( وسط طناب) مشکی

* وزن  وتعداد بازیکنان: در تیمهای طناب‌کشی 9 نفر عضو هستند که 8 نفر اصلی و یک نفر ذخیره می‌باشند که مجموع وزن ورزشکاران در مسابقات برای نوجوانان، جوانان و بانوان به شرح زیر است

وزن بازیکنان: به مجموع وزن بازیکنان یک تیم گفته می‌شود و مسابقات در اوزان زیر برگزار می‌شود :

480- 520-560-600-640-680-720 کیلوگرم


فضا یا محوطه طناب‌کشی:

زمین و محوطه طناب کشی بایستی تخت- هموار و یا پوشیده از چمن باشد.

طول محوطه طناب‌کشی بایستی حداقل 30 متر و عرض آن بیشتر از 3 متر باشد.

توجه:‌ برابر قوانین جدید مسابقات در پیست طناب‌ کشی که تقریباً شبیه پیست شمشیر بازی میباشد انجام می‌شود.