به نام خدا

در این پست جهت اشنایی کسانی که تازه با رشته بدنسازی آشنا شدند و دوست دارند موقعی که وارد باشگاه میشند اسامی وسایل و دستگاه هایی که اونجا هست رو بدونند در این پست تصاویر و نام تعدادی از دستگاه ها رو میزاریم

میز لاری
دستگاه های بدنسازی میز لاریدستگاه بدنسازی جلو رانجلو ران


برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطالب بریدمیز پرس زیر سینه:
شنای سوئدی:

باترفلای:
لت یا زیر بغل سیم کش:
دستگاه اچ:

تی بار:
زیر بغل pulldown:

دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی مسگریدستگاه بدنسازی مسگری
دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی فیله کمردستگاه بدنسازی فیله کمر

دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

دستگاه بدنسازی ساق پا نشستهدستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه


دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین

دستگاه بدنسازی هاک پا ماشین


 دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین

دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین


دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی ساق پا ایستادهدستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده


دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس


دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی فلای سینه

دستگاه بدنسازی فلای سینه


دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو


دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی پشت ران

دستگاه بدنسازی پشت ران


 دستگاه های بدنسازی : دستگاه بدنسازی جلو بازی لاری

دستگاه بدنسازی جلو بازی لاری